Hizmet Borçlanmaları

DİĞER İŞLEMLER / Hizmet Borçlanmaları / Genel Bilgi

 

Üyelerimizin, emeklilik hakkının kazanılmasındaki temel faktörlerden olan sigortalılık süresinin başlangıç tarihine ve prim ödeme gün sayısına doğrudan etkisi olan 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinde yer verilen süreleri borçlanma hakları bulunmaktadır. Yurt dışında geçen sürelere ilişkin borçlanma işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaktadır.

 

DİĞER İŞLEMLER / Hizmet Borçlanmaları / Borçlanma Türleri

 

Aktif üyelerimiz, Sandığımıza tabi olarak çalışırlarken veya işlerinden ayrıldıktan sonra başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmamaları şartıyla;

 

·         Doğum Borçlanması

·         Analık ve Ücretsiz İzin Borçlanması

·         Er veya Erbaş Olarak Geçen Süre Borçlanması

·         Yedek Subay Okulunda Geçen Süre Borçlanması

·         Doktora veya Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süre Borçlanması

·         Avukatlık Stajında Geçen Süre Borçlanması

·         Tutuklulukta veya Gözaltında Geçen Süre Borçlanması

·         Grev ve Lokavtta Geçen Süre Borçlanması

·         Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süre Borçlanması

·         Kısmi Süreli Çalışılan Aylara Ait Süre Borçlanması

 

yapma hakları bulunmaktadır. Bu sürelerin tamamı veya bir kısmı borçlanılabilir. Borçlanma süreleri prim ödeme gün sayısına eklenir. Ayrıca; askerlik, avukatlık stajı, doktora ve tıpta uzmanlık süresi borçlanmalarında, borçlanılan dönem ilk defa sigortalı olarak çalışılmaya başlanan tarihten önce ise sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

 

Borçlanma yapmak isteyen üyelerimizin “Borçlanma Talep Formu”nun ekinde;

 

a.   Doğum borçlanması için;

     i.    Çocukların da yer aldığı Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

     ii.    Sandığımıza tabi olarak çalışmaya başlamadan önce diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmalar var ise bu süreleri gösteren ilgili kurumdan alınmış hizmet belgeleri,

b.   Analık ve ücretsiz izin süresi borçlanması için;

      i.    İşverenlerinden alacakları doğum sonrası ücretsiz izin sürelerini gösteren belgesi,

c.    Er veya erbaş olarak veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlanması için;

      i.    Terhis belgesi

      ii.    Yedek subay okul süresi için, yedek subay okuluna katılış ve mezun olduğu tarihleri gösteren resmi belge,

d.   Doktora öğreniminde geçen süre borçlanması için;

      i.    Doktora diplomasının onaylı fotokopisi

      ii.    Doktora öğrenimini yurtiçinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora yaptığı üniversitece düzenlenmiş belgesi,

      iii.    Doktora öğrenimini yurtdışında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yapmış ise, dil, yüksek lisans ve doktora eğitim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek öğrenim planı,

      iv.    Doktora öğrenimini kendi imkanları ile yurtdışında yapmış olanların doktora yapılan üniversiteden alınacak doktora sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin aslı ile onaylı Türkçe tercümesinin ve doktora diplomasının Türkiye’de denkliğini gösterir Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınacak belge,

e.   Tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süre borçlanması için

      i.    Uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi,

      ii.    Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya sağlık kurulunca düzenlenmiş belgesi,

      iii.    Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık öğreniminden sayıldığına ilişkin yazı,

f.     Avukatlık stajında geçen süre borçlanması için;

      i.    Staj süresini gösteren barolardan alacakları onaylı belgesi,

g.   Tutuklulukta veya gözaltında geçen süre borçlanması için;

      i.    Tutuklama veya gözaltına alınma tarihi ile berat tarihlerinin yer aldığı Cumhuriyet Savcılıklarınca onaylanmış belgeler,

h.   Grev ve lokavtta geçen düre borçlanması için;

      i.    Grev veya lokavtta geçen süreleri gösteren, çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri ya da valiliklerden alınacak belgeler,

ı.       Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süre borçlanması için;

i.       Fahri asistan olarak görev yaptığı tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir ilgili üniversite veya hastaneden temin edeceği belgenin aslı,

i.       Kısmi süreli çalışılan aylara ait süre borçlanması için;

i.       İşverenlerinden alacakları kısmi süreli çalıştıklarını gösteren belgesi

 

ile birlikte Sandığımıza şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Sandığımıza yapılan başvuru üzerine, borçlanılmak istenen süreye karşılık gelen borç tutarı üyemize iadeli taahhütlü tebliğ edilir. Borcun, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde defaten veya taksitler halinde Sandığımız hesabına yatırılması gerekmektedir. Süresi içerisinde borcun tamamının yatırılmaması halinde, yatırılan tutarla orantılı süre hizmetten sayılır. Süre geçtikten sonra yatırılan borçlanma bedelleri üyelerimize iade edilir.

 

Bir günlük borçlanma tutarı, talepte bulunulan tarihte geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak üzere, üyemiz tarafından belirlenen tutarın %32’sidir.