İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Tanım

a) Üyemizin işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle,
c) Üyemizin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Üyemizin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
e) Emziren kadın üyemizin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

meydana gelen ve üyemizi hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaya İş Kazası denir.

Üyemizin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine Meslek Hastalığı denir.


Sağlık Yardımlarının Yapılması

İş kazası veya meslek hastalığına uğrayan üyemizin, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren, asgari prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiği sürece sağlık giderleri karşılanır. 


Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle geçici olarak iş göremeyen üyelerimizden sandığımıza tabi üyelik süreleri;

a) Bir seneden az olanlara 1 aylık,
b) Bir seneden 3 seneye kadar olanlara 2 aylık,
c) Üç seneden 5 seneye kadar olanlara 4 aylık,
d) Beş seneden fazla olanlara 6 aylık

ücretleri işverenleri tarafından tam olarak verilir. Bu süreleri aşan geçici iş göremezlik hallerinde üyemize, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak günlük kazancının, sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi edilmesi halinde %50’si, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ü günlük olarak iş göremezlik ödeneği şeklinde ödenir.

Bu ödemenin amacı; çalışılamayan günler nedeniyle normal gelirinin 2/3’ü veya %50’sinin ödenmesi suretiyle, üyemizin gelirden yoksun kalmasını önlemektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olan sigortalıların, iş göremezliğin başladığı tarihi takip eden 3. günden sonra almaya başladıkları aynı türdeki ödemeye kıyasla, sandığımız üyeler kıdemlerine göre 6 aya kadar normal ücretlerini almaya devam etmektedir. 


Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanması

Üyemizin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilirse, ortalama aylık kazancının %70’inin, iş göremezlik oranı ile çarpılmasıyla bulunacak tutar sürekli iş göremezlik geliri olarak bağlanır.


Ölüm Geliri Bağlanması

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen üyenin ortalama aylık kazancının %70’i, hak sahipleri olan eş, çocuk, ana ve babasına Vakıf Senedi’nde yazan hisseler oranında ölüm geliri olarak bağlanır.


Cenaze Yardımı Yapılması

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen üyenin eşine, eşi yoksa hak sahiplerine; üyenin  prime esas kazancının 2 katı tutarında cenaze yardımı yapılır.