Hastalık Sigortası

Tanım

İş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan genel fiziki ve ruhsal hastalık halleridir.


Sağlık Yardımlarının Yapılması

Hastalandığı tarihten önceki 1 yıllık süre içerisinde sandığımıza en az 30 gün prim ödemiş olan üyemiz ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, sağlık durumunun gerektirdiği sürece, sağlık giderleri karşılanır. İşten ayrılması nedeniyle üyeliği sona erenlerin; başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaması, buralardan emekli olmaması ve işsizlik ödeneği almamaları kaydıyla, işten ayrıldıkları tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içerisinde;

  • 30-89 gün prim ödemiş olanlar 10 günlük,
  • 90-119 gün prim ödemiş olanlar 3 ay 10 günlük,
  • 120 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlar 6 ay 10 günlük

süreyi aşmamak şartıyla, herhangi bir sebeple yasal olarak hastalık yardımlarından faydalanmaya başlayacakları tarihe kadar kendilerinin ve bakmakla yükümlülerinin sağlık giderleri karşılanır.


Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi

Hastalığı sebebiyle geçici olarak iş göremeyen üyelerimizden sandığımıza tabi üyelik süreleri;


a) Bir seneden az olanlara 1 aylık,
b) Bir seneden 3 seneye kadar olanlara 2 aylık,
c) Üç seneden 5 seneye kadar olanlara 4 aylık,
d) Beş seneden fazla olanlara 6 aylık

ücretleri işverenleri tarafından tam olarak verilir. Bu süreleri aşan geçici iş göremezlik hallerinde üyemize, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak günlük kazancının, sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi edilmesi halinde %50’si, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ü günlük olarak iş göremezlik ödeneği şeklinde ödenir.

Bu ödemenin amacı; çalışılamayan günler nedeniyle normal gelirinin 2/3’ü veya %50’sinin ödenmesi suretiyle üyemizin gelirden yoksun kalmasını önlemektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olan sigortalıların, iş göremezliğin başladığı tarihi takip eden 3. günden sonra almaya başladıkları aynı türdeki ödemeye kıyasla, sandığımız üyeleri kıdemlerine göre 6 aya kadar normal ücretlerini almaya devam etmektedir.