Malullük Sigortası

Tanım

Sandığımıza veya başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra, çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren üyelerimize sürekli olarak yapılan sigorta yardımlarıdır.


Malullük Aylığı Bağlanması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen esaslara göre malul olduğuna karar verilen ve belli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına sahip olan üyelerimize talepleri halinde malullük aylığı bağlanır.