Sağlık Hizmetlerimiz

Resmi Uygulama

Ülkemizde sağlık politikaları ve bunlara ilişkin finansman kuralları T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Mevzuat başlığı altında belirtilen yasalara ek olarak, Bakanlık tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), resmi sağlık uygulama kurallarını detaylarıyla açıklamaktadır.


Sandığımızın Uygulaması (SGK’ya Kıyasla)

Sandığımız; özel sigorta şirketi statüsünde olmayıp, kar amacı gütmeyen bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Dolayısıyla Vakıf Senedi’mizdeki hükümler çerçevesinde, üyelerimize ve hak sahiplerine, SGK sigortalılarına sağlanan hak ve yararlardan az olmamak şartıyla gerekli sağlık yardımları yapılır. Üyelerimizden tahsil edilen sağlık yardımı prim miktarı, SGK’ya tabi çalışanlara kıyasla fazla olmamasına karşılık, sağlanan yardımlar gerek kapsam gerek anlaşmalı kurum ağı açısından SGK yardımlarının üzerindedir.

Sandığımızın yaygın ve kaliteli anlaşmalı kurum ağına sahip olması, üyelerimiz için önemli bir avantajdır. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde alınan hizmetlerde, SGK’lı hastalar tarafından anlaşma ücretinin 3 katı fazlasına kadar fark ücreti ödenebilmektedir. Vakfımızca anlaşmalar “yüzde yüz kurum ödemeli” yapıldığından, üyelerimizin “fark ücretleri” ödemesi söz konusu değildir.


Sandığımızın Uygulaması (Özel Sigortalara Kıyasla)

Sandığımızca üye ve hak sahiplerine yapılmakta olan sağlık yardımlarının kapsamı, özel sağlık sigorta şirketlerine kıyasla çok daha üst düzeydedir. Örneğin, genetik nedenli hastalıklar, kanser, organ nakilleri, bazı tıbbi cihaz ve malzemeler, yurt dışından özel ilaç temini, psikiyatrik ve geriatrik hastalıklar gibi uzun ve zorlu süreçleri içeren çok yüksek maliyetli tedaviler, ülkemizde A sınıfı olarak nitelenen ve en üst kalitede hizmet sunan hastanelerde yaptırılabilmekte, üyelerimiz bu tedaviler için fark ücreti ya da katılım payı gibi ilave ücretler ödememektedir. 

Özel sigortalarda kapsam dışı bırakılan diş ve ortodonti, sünnet, engelli çocuklara destek, bazı kontrol amaçlı tetkikler, allerjik testlerin ödemeleri, yaşlı (64 yaş üzeri) kişilerin tedavileri sandığımız tarafından ödenmektedir. Ayrıca, bazı tedavileri yaptırabilmek için özel sigortada ön şart olarak konulan 1-3 yıl arası bekleme süresi uygulaması sandığımızda yoktur. Sandığımız üyeleri, yüksek maliyetli tedaviler gerektiren veya teminat haricinde tutulmuş hastalıklara yakalanan poliçe sahiplerinin ertesi yıl poliçelerinin yenilenmemesi ya da ek teminatlar için prim ödemek zorunda kalması gibi risklerle karşılaşmazlar.

Devlet ve resmi üniversite hastanelerine gidilmesi halinde; herhangi bir sevk kısıtı, tetkik ve tedavilerde katılım payı ödemesi, başvuru sıklığı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmaması da önemli avantaj sağlamaktadır.


Başhekimlik

Sandığımız bünyesinde, kamu ve özel sektörde uzun yıllar çalışarak mesleki bilgi ve tecrübesini artırmış, üyelerimizin sağlık sorunlarıyla birebir ilgilenerek takip ve tedavilerini gerçekleştiren, sadece sağlık hizmeti üretmenin ötesinde çalışan ve emeklilerimizin ihtiyaç duydukları tıbbi danışmanlık hizmetlerini veren uzman hekimlerimiz görev yapmaktadır. Kurum hekimi sıfatıyla gerçekleştirdikleri görevler, üyelerimiz açısından ayrı bir güven unsurudur.

Ayakta ve yatarak tedavilerde gerekli her türlü sevk, provizyon, rapor onay gibi işlemler Başhekimlik tarafından yürütülmektedir.

Laboratuvar

İstanbul Mecidiyeköy Sağlık Merkezi’mizde kurulu laboratuvarımızda, pek çok tahlilin yaptırılması mümkündür. Burada yapılamayan türde tahliller söz konusu ise, örnekler anlaşmalı laboratuvarlara gönderilerek hizmet alınmaktadır. Üyelerimizin Bahariye ve ABM merkezlerinde tahlil için verdikleri örnekler de merkez laboratuvarımıza getirilerek işlemleri sonuçlandırılır.

Üyelerimiz sağlık merkezlerine gelmeden, verilen barkod numaralarıyla portalımızdan tahlil sonuçlarını alabilmektedir.

Diğer şehirlerimizde şayet anlaşmalı hastane veya laboratuvar bulunmuyorsa, verilen izinler ve limitler çerçevesinde istenilen merkezde tahliller yaptırılabilmektedir.

Anlaşma yapılacak laboratuvarın uzmanlık seviyesi, cihazların teknik üstünlüğü ve diğer koşullar incelenerek en iyi hizmeti sunabilecek kurumlar seçilmeye çalışılır.


Görüntüleme

Her türlü görüntüleme ve ileri görüntüleme istemleri, anlaşmalı hastane veya görüntüleme merkezi olan yerlerde sevk verilerek, olmayan yerlerde ise hastanın tercihine göre gittiği merkezlerde yaptırılabilir.

Görüntüleme merkezlerinin cihazları, uzmanlık seviyesi ve fiziki koşulları kontrol edilerek, yüksek kalitede hizmet verebilecek merkezlerle anlaşma yapılmaya özen gösterilir.


Sağlık Raporları

Başhekimliğimizin fonksiyonlarından biri de kurum içerisinde çeşitli sağlık raporlarının düzenlenmesi, yenilenmesi veya üyelerimiz hakkında dış kurumlarca düzenlenmiş raporların incelenerek onayıdır. Bunlar, hastalık teşhis ve tedavi raporları, istirahat raporları, düzenli ilaç kullanımına dair raporlar ve işe girişlerde sağlık kontrol raporları olarak sayılabilir.

Dış kurumlardan alınan sağlıkla ilgili raporlar, başhekimliğimizin de onayı alınmış olmak şartıyla Sandığımızdaki işlemlerde geçerli kabul edilir.


Yurt Dışında Tedavi

6 aydan uzun süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerimiz ile yurt dışında birlikte ikamet ettikleri bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık yardımları Yönetim Kurulu kararı ile ödenir.

6 aydan kısa süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, acil hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ödenir.

Üyelerimizin sayılan görevlendirmeler dışında çeşitli sebeplerle yurt dışında bulundukları sürelerde oluşabilecek sağlık giderleri karşılanmaz.

Sandık Yönetim Kurulu, yurt dışı tedavilerinden kaynaklanan sağlık gideri riskini minimize etmek için belirli limitler dahilinde yurt dışı seyahat sağlık sigortası yaptırabilir.

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulundukları sırada almış oldukları sağlık hizmetine ilişkin giderler, Vakfımızın yurt içinde anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına tedavinin yapıldığı tarihte aynı mahiyetteki tedavi için ödenen en yüksek tutarı geçmemek şartıyla ödenir. Vakfımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anlaşmalı sağlık kurumu bulunması halinde, acil haller dışında başka bir sağlık kurumundan alınan hizmetlere ait giderler karşılanmaz.

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin hastalıklarının; Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkili kılınan sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen ve Sağlık Komitesince onaylanan sağlık kurulu raporuna istinaden, yurt içinde tedavisinin yapılamadığının Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde, bu hastalığın tedavisine ilişkin yurt dışında yapılacak sağlık hizmeti giderleri, Yönetim Kurulu Kararı ile ödenir.


Tüp Bebek Tedavisi

Vakfımızca, evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan  üyemiz kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu eşine uygulanan IVF (İnvitro Fertilizasyon) tedavilerine ilişkin ödeme yapılır. Bunun için;
 
1. Normal yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,
 
2. Kadının, 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,
 
3. Kadının primer ovaryan yetmezliği ve erkeğin azoospermia olması halleri hariç olmak üzere, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Sandık Sağlık Kurulu tarafından belgelenmesi,
 
4. Eşlerden birinin en az beş yıldır Genel Sağlık Sigortalısı ya da 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandık üyesi veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 prim ödeme gün sayısını doldurmuş olması,
 
gerekmektedir. 
 
 
Sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere, SGK'nın belirlediği kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftlere de yukarıda sıralanan 2 ve 4 nolu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde bu tedavi imkanı sağlanmaktadır.
 
Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde, 3 kez IVF’ye ek olarak en fazla 3 kez de İntrauterin İnseminasyon (Aşılama) bedeli Vakfımızca karşılanmaktadır.
 
Belirlenen tüp bebek tedavi limitleri her yıl Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. I.denemede katılım payı % 30, II. denemede % 25 , III.denemede ise % 20 olarak uygulanır.
 
Sağlık Bakanlığı uygulamasından farklı olarak, hangi özel tüp bebek merkezini tercih edeceği üyemizin kararıdır.

Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini

Sandığımız tarafından, sağlık merkezimize gönderilen tıbbi gereklilik raporlarının başhekimlikçe veya sağlık kurulu tarafından onaylanması halinde; tıbbi cihaz, sarf malzemesi, iyileştirme araç gereçleri, ortez ve protezlerin temini yapılarak ihtiyacı olan üyelerimize teslim edilmekte veya bulundukları şehirlerde doğrudan satıcı firmalardan temin etmeleri sağlanmaktadır.

Bazı ithal ve yüksek maliyetli cihazlar, uzun süreli kullanımlarda üyemiz için sandığımızca satın alınmakta veya kiralama yöntemiyle üyemizin kullanımına sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler bu kapsam içerisinde değerlendirilir. Yaygın olarak temin etmekte olduklarımız, işitme cihazları, non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (CPAP, Auto CPAP, BPAP), uzun süreli oksijen tedavisinde kullanılan oksijen konsantratörü ve tüpü, ev tipi ventilatörler, mikro infüzyon pompaları, akülü tekerlekli sandalye, yürüme egzersiz cihazları sayılabilir.

Protezler ve ortezler; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, fonksiyon yetersizliği oluşan organları desteklemek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik cihazlar kapsamında temin edilmektedir. Sabit ve hareketli protezler normal şartlarda 4 yılda bir yenilenir. Özellikli protez ve malzemeler için Yönetim Kurulu kararı ile işlem yapılır.

İyileştirme araç gereçleri ile tıbbi sarf malzemeler; protez ve ortez tanımına girmeyen, tek başına iyileştirme özelliği olan veya iyileştirmeyi tek başına sağlamamakla birlikte, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması esnasında kullanılmaya mahsus malzemeler kapsamında sandığımızca karşılanmaktadır.


Engelli Çocuk Bireysel Eğitimi

Engelli üyelerimiz için gerekli sağlık yardımları sandığımızca sağlanmaktadır. Ancak, bazı mensuplarımızın bakmakla yükümlü oldukları çocuklarında rastlanan görme, işitme, dil-konuşma, zihinsel, ortopedik,  spastik veya ruhsal engellilik halleri, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından engelli bireyler için bir özel eğitim ve rehabilitasyon ödeneği sağlanmakla birlikte, sandığımızca bu çocukların bir birey olarak toplum içerisindeki gelişimine yönelik ilave desteğe de ihtiyaçları olduğu göz önüne alınarak;  

 
  • 18 yaşından küçük ve engellilik oranı %20 veya fazla olmasına,
  • Üniversite veya yetkili devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmasına,
  • Halen almakta olduğu eğitim desteğine dair, ilgili eğitim kurumlarınca düzenlenmiş gelişim/değerlendirme raporlarına  istinaden,

Vakfımızca, belirtilen durumdaki üyelerimizin çocuklarına, her yıl için yenilenen limit dahilinde bireysel/grup eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon için fatura mukabili yardım sağlanmaktadır.

Diğer sandık ve özel sigortalarda bulunmayan bu uygulamamız, sandığımızın önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkmaktadır. 


Kaplıca Tedavileri

Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca düzenlenen raporun, Sağlık Merkezimiz tarafından onaylanması gerekmektedir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgileri yer almalıdır.

Sağlık kurulu raporunun onaylandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanmış olmalıdır. Bu süre içerisinde başlanmadığı taktirde sağlık kurulu raporu yenilenir. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmiş olan kaplıca tesislerinde tedavi hizmeti alınır.

Kaplıca tedavisi günlük yevmiye limitleri her sene yenilenir. Ayrıca, otobüs/tren biletlerine istinaden gidiş-dönüş yol ücreti ödemesi de yapılır.


Yol Giderleri ve Harcırah

Üyemizin başka bir ile tedavi seyahati yapması gerektiği durumlarda yol masrafı ve harcırah ödemesi yapılması mümkündür. Tedavinin bulunulan il sınırları içinde gerçekleşemediğini ve nerede yapılması gerektiğini belirten ayrıntılı doktor raporu ile önceden Vakfımızdan izin istenmesi gerekir.

Ödeme işlemi; Şube üst yazısı ile Vakfımıza gönderilen onaylı Harcırah Beyannamesi ve ulaşım biletlerine istinaden yapılır. Tedavi seyahat harcırahları Yönetim Kurulu onayıyla her yıl güncellenir.
 

Ambulans

Mide ve beyin kanaması, zehirlenme, kalp krizi, şok gibi durumlarda; ambulans servisi hasta muayene/gözlem formu ve ulaştırılan merkezdeki acil tıp hekiminin ayrıntılı raporlarının Başhekimliğimizin değerlendirmesi akabinde sandığımız limitleri dahilinde ödenir.