Etik Değerlerimiz

 

A -  Kapsam ve Amaç

Bu döküman, Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı (Aksandık) olarak bizlerin; kurumsal ve personel bazlı çalışma politikalarını, Akbank ve Aksigorta ailesine kuruluş gayemiz çerçevesinde hizmet sunarken bizlere rehberlik edecek ilkelerimizi, davranış kurallarımızı ve sorumluluklarımızı belirlemek için hazırlanmıştır.

 

B -  İlkelerimiz

a)   Eşitlik

Aksandık olarak bizler; cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, inanç, siyasi görüş, makam, unvan v.b. hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimize, hizmet aldığımız sağlık hizmet sunucularına ve tedarikçilerimize eşit mesafedeyiz.

Sağlık hizmetleri başta olmak üzere sosyal güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında; Aksandık personeli ile birlikte tüm üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları aile efradı eşit haklara sahiptir.  

 

b)   Adalet

Aksandık hizmetlerine erişim ve sosyal sigorta yardımlarından faydalanma yönünden personelimiz de dahil olmak üzere hizmet sunduğumuz üyelerimiz arasında, personelimizin mesleki gelişiminde ve kariyer planlamalarında, mal ve hizmet tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizde ayrımcılık ve kayırmacılık yapmaz, Aksandık menfaatlerini gözeterek adil davranırız.

 

c)    Hesap Verebilirlik

Her zaman yasalar ve dahili mevzuatımız çerçevesinde hareket ederiz. Yetkilerimizi aşmayız. Olumsuzlukların üzerini örtmez, tüm işlemlerimizin hesabını vereceğimiz bilinciyle çalışırız.

 

d)   Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlüğe önem veririz. Üyelerimizle ve iş ilişkisi kurduğumuz kurumlarla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

  

e)   Gizlilik

Aksandık yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulan veya internet sitemiz üzerinden erişime izin verilen bilgiler dışında; idari ve adli makamların yasal düzenlemeler çerçevesinde temin edebilecekleri bilgiler haricinde yöneticilerimizin onayını almaksızın işimiz gereği edindiğimiz; Vakfımıza ve hizmet aldığımız firmalara ait bilgilerle, kendilerinin onayı olmaksızın üyelerimizin iletişim, özlük, sağlık ve emeklilik bilgilerini başkaları ile paylaşmayız.

 

C -  Davranış Kurallarımız

a)   Çalışma Kurallarına Uyum

Çalışma saatlerimize uyum konusunda hassas davranır, mesai kaybına sebebiyet verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınırız.

Kurumumuzun saygınlığına yakışır şekilde giyinir, kişisel bakımımıza önem veririz.

İşyerimize; alkol ve benzeri keyif verici maddelerin etkisi altında gelmez, bu maddeleri işyerimizde kullanmayız.

Çalışma arkadaşlarımızla, üyelerimizle ve diğer kişilerle olan yazılı ve sözlü iletişimimizde saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket ederiz.

Çalışma ortamımızın her zaman temiz ve düzenli olmasına dikkat ederiz.

Profesyonel iş yaşamına uygun olacak şekilde; bireysel çıkarlarımızı gözetmeksizin Aksandık menfaatleri doğrultusunda astlarımızın mesleki eğitim ve gelişimine önem verir, performanslarının değerlendirilmesinde ve kariyer imkanlarının sağlanmasında adil davranırız.

İşyerimizde psikolojik tacize göz yummayız.

 

b)   Üyelerimizle İlişkilerimiz

Görevimizi yerine getirirken; üyelerimize dürüst ve nezaket kuralları çerçevesinde davranır, ihtiyaçlarını tam ve zamanında yerine getirmeye gayret ederiz.

Sunduğumuz hizmetlere karşılık olarak, üyelerimizden hiçbir beklenti içerisine girmez, bu yönde algılanabilecek davranışlarda bulunmayız.

Sağlık ve emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenliğe yönelik her türlü konuda üyelerimize gerekli bilgilendirmeyi eksiksiz yaparız. Fakat karar vermelerinde yönlendirici olmaz, Kurumumuzca sağlanan haklarını kullanıp kullanmama, sağlık hizmet sunucusu veya doktor tavsiyesinde ve yönlendirmesinde bulunmayız. 

 

c)    Diğer Kişi ve Kurumlarla İlişkilerimiz

Aksandık ile Akbank ve iştiraklerinin kurumsal imajına ve marka değerine zarar verebilecek her türlü davranış ve ifadeden kaçınırız.

Sağlık hizmeti, mal veya hizmet alınan firmalar ile ilaç firmalarının organize ettiği, sponsor olduğu veya katılım, seyahat veya konaklama giderlerinin tamamını veya bir kısmını karşılamayı teklif ettiği her türlü konferans, panel, eğitim, seminer, fuar veya benzeri isim ve kapsamdaki davet ve organizasyona, ancak giderleri Vakfımız tarafından karşılanmak veya kişisel harcamalarımızı kendimiz bizzat karşılayarak ve bunu belgeleyerek katılırız.​

Görevlerimizi yerine getirirken, iş ilişkisinde bulunduğumuz veya bulunma potansiyeli olan kişi veya kurumların, kendimize veya yakınlarımıza menfaat teminine yönelik tekliflerini asla kabul etmeyiz ve bu durumu derhal yöneticilerimize bildiririz. 

Profesyonel iş alanımızla ilgili kar amacı taşımayan dernek, vakıf, kooperatif v.b. yerlerde görev alabiliriz. Ancak bu görevlerimizi yerine getirirken;

 

  • Asıl mesaimizi ihmal etmeyiz,
  • Bu kurumların veya şahsımızın menfaatine olacak şekilde çalışma arkadaşlarımızdan veya iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi veya kurumlardan bağış toplamaz, faaliyetlerine iştirak konusunda ısrarcı olmayız,
  • Aksandık, Akbank ve iştiraklerinin adını ve imkanlarını kullanmayız,

 

Yasadışı hiçbir kurum, kuruluş, vakıf, dernek, siyasi parti v.b. örgütlenmelere ve bunların her türlü uzantılarına üye olmaz veya bunlar adına faaliyette bulunmayız.

 

d)   Çıkar Çatışması

Aile fertlerimizin, akrabalarımızın veya yakınlarımızın; doğrudan veya dolaylı olarak iş ilişkisinde bulunduğu kişi veya kurumların menfaati ile Vakfımız menfaatinin çakışmasına sebebiyet vermeyiz.

Vakfımızdaki görevimizden yararlanarak; kendimiz, aile fertlerimiz, akrabalarımız veya tanıdıklarımız adına iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumlardan, normal müşteri ilişkisi dışında çıkar amaçlı mal veya hizmet alış verişi veya iş takibi yapmaz, tanıdıklarımız adına iş talebinde bulunmaz, bu yönde algılanabilecek davranış ve ifadelerden kaçınırız.

Vakfımıza ait her türlü malzeme ile görevimizi yerine getirmek amacıyla şahsımıza tahsis edilen ekipman veya imkanları kendimizin veya yakınlarımızın şahsi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanmayız.

 

e)   Hediyeler

Hiçbir özel veya tüzel kişiden, anlaşmalı olduğumuz veya olmadığımız sağlık hizmet sunucularından ve üyelerimizden; yılbaşı, düğün, doğum günü gibi özel günlerde sunulan sembolik hediyeler dışında, maddi değeri 300 TL.’nın üzerinde, nakit veya hemen nakde dönüştürülebilir nitelikteki hediyeleri veya bu anlam yüklenebilecek menfaatleri kabul etmeyiz.

 

f)    Ticari İlişki

Vakfımızın; mal veya hizmet aldığı şirketler ile anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularının ortağı olmaz, yönetim kademesinde bulunmayız.

 

g)   Öneri ve Şikayet

Üyelerimizin, Vakfımızın en önemli denetleyicileri olduğunun bilincindeyiz.

Üyelerimizin bizlerden beklediği her türlü hizmeti eksiksiz ve zamanında yapma gayretindeyiz. İş süreçlerimizi iyileştirecek ve hizmet kalitemizi daha üst düzeylere taşıyacak her türlü öneriyi önemser ve hayata geçirmeye çalışırız.

 

D -  Sorumluluklarımız

a)   Üyelerimize Karşı Sorumluluklarımız

İşimizin gereği olarak, üyelerimiz ile ilgili bildiğimiz veya edindiğimiz her türlü bilginin korunması için özen gösterir, bu bilgileri kendilerinin onayı olmadan veya yasal mercilerin talebi dışında üçüncü kişilerle paylaşmayız.

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan üyelerimizin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası anlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış haklarına saygılıyız. Buna göre üyelerimizin bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama haklarının, en temel insan hakkı olduğunu, hizmetlerimizin her safhasında daima gözönünde bulundururuz.

Sağlık ve emeklilik hizmetlerinin sunumunda, üyelerimizin, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları, unvan ve makamları ile diğer farklılıklarını dikkate almaz, tüm üyelerimize eşit muamelede bulunuruz.

Üyelerimiz; adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, Vakfımız ve sağlık hizmetinde görev alan personelimizin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.

Mevzuatımızın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile üyelerimiz sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile üyelerimiz sağlık kuruluşunu değiştirebilirler.

Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personelimiz; üyelerimize ve yakınlarına güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde davranmanın bilincindedir.

Sağlık hizmetlerini, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlayıp düzenleriz.

Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, üyelerimizin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunmayız.

 

b)   Personelimize Karşı Sorumluluklarımız

Aksandık olarak; personelimizin özlük haklarından tam ve doğru biçimde yararlanmalarını sağlar, onlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Personelimizin bireysel ve mesleki gelişimi için gerekli çabayı gösterir, kariyer planlamalarında adil davranırız.

Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destek olur, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

İşyerinde, iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması amacıyla tüm sağlık ve emniyet politikalarına uymaya azami gayret gösteririz.

 

c)    Yasal Sorumluluklarımız

Tüm işlem ve faaliyetlerimizi, yasal düzenlemeler ve dahili mevzuatımız çerçevesinde yerine getirir, denetim makamlarımıza ve yasaların bizi denetlemekle sorumlu tuttuğu kurumlara eksiksiz ve doğru bilgiyi zamanında veririz.

 

d)   Akbank ve Aksigorta ile İştiraklerine Karşı Sorumluluklarımız

Akbank markasının önemini ve bu markayı yaratan değerleri bilir, bireysel ve kurumsal olarak bu değerlere gölge düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınırız.

 

e)   İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşların gizli veya Vakfımız menfaatlerine özel bilgilerini, anlaşmalı olduğumuz sağlık hizmet sunucuları ile yaptığımız sözleşme içeriklerini özenle korur, iş ilişkimiz sona erse dahi bu bilgileri yöneticilerimizin onayı olmaksızın konu ile ilgisi bulunmayan Aksandık personeli de dahil üçüncü şahıslarla paylaşmayız.

 

f)    Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumayı; sadece buna ilişkin yasal düzenlemelerin gereği olduğundan değil, bilinçli ve doğaya saygılı bireyler olduğumuzdan dolayı önemseriz. Tıbbi atıkların azaltılması ve çevreye zarar vermeden geri dönüşümü için gerekli önlemleri alır, çalışanlar olarak enerji tasarrufuna özen gösteririz.