Sigorta Primleri

Sigorta Primleri

Sandığımızca, üyelerimize sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan ödemelerin yapılabilmesi amacıyla, Vakıf Senedimizde belirtilen kurallar çerçevesinde, “prime esas kazanç sınırları” dahilinde üyelerimizden ve işverenlerden prim tahsilatı yapılmaktadır. Söz konusu primler, Sandık üyeliğinin sona ermesi halinde geri verilmez.

Üyelerimizin aylık kazançlarından kesilen prim tür ve oranları ile işveren karşılıkları aşağıda tablolaştırılmıştır.   


Prim Türü
Oranları
Çalışan (%) İşveren (%)
(1) Sağlık 5 6
(2) Analık   1
(3) Malullük, Yaşlılık, Ölüm 9 11
(4) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları   1,5
Toplam 14 19,5
  33,5
(5) Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 23,5
Toplam 31
(6) Giriş Aidatı 25 25
(7) Tavan Artış/Maaş Artış Farkları 100 100
(8) Ek Karşılık   2
 
Not:
(1), (2), (3), (4) no.lu primler, çalışan üyelerimizden alınır.
(5) no.lu prim, Sandığımızdan veya diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup, Sandığımıza tabi olarak çalışan üyelerimizden alınır.
(6) no.lu prim, Sandığımızdan emekli olan üyelerimize ödenecek Vakıf İkramiyesi’nin kaynağını oluşturup, üyemizin çalışmaya başladığı ayı takip eden ilk tam aylık ücretinden kesilir.
(7) no.lu prim, Sandığımızdan emekli olan üyelerimize ödenecek Vakıf İkramiyesi’nin kaynağını oluşturup, üyemizin aylık ücretine zam yapıldığı takdirde, ilk yeni aylık ücreti ile eski aylık ücreti arasındaki farkın tamamıdır.
(8) no.lu prim, Sandığımızdan emekli olan üyelerimize ödenecek Vakıf İkramiyesi’nin kaynağını oluşturup, üyemizin yıllık prime esas kazanç toplamı üzerinden kesilir. Bu prim, çalışan üyelerimizden kesilmez.