Rapor Süresi Biten İlaçların Temini Hak.

SAĞLIK / 27.06.2024

Aşağıda yer alan ilaç grupları dışında kalan kronik hastalık ilaçlarının rapor süreleri, 30.06.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaç kullanım raporlarındaki mevcut kullanım doz ve süreler kapsamında provizyona tabi olarak işlem yapılabilir.

Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinde yer alan ve hekimi tarafından hastanın düzenli olarak takibinin yapılması hayati öneme haiz olan aşağıda belirtilen hastalıklar için sağlık raporlarının Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtilen maksimum rapor süresi sonunda yenilenmesi gerekmekte olup eski raporlar geçersiz sayılacaktır.

1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri

2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi

3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri

5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri

6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri

7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri

8) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri

9) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar

10) 4.2.6 - Büyüme bozuklukları

11) 4.2.9 - Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

12) 4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

13) 4.2.1 - Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri