Rapor Süresi Biten İlaçların Temini Hak.

SAĞLIK / 03.07.2023

Kronik hastalık ilaçların rapor süreleri; 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaç kullanım raporlarındaki mevcut kullanım doz ve süreler kapsamında provizyona tabi olarak işlem yapılabilir. 31.12.2023 tarihine kadar rapor süresi uzatılan ilaçların temininde, ayrıca mensuplarımızdan reçete talep edilmesine gerek bulunmamaktadır. İlaç kullanım raporu ile işlem yapılmaya devam edilebilir.
Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinde yer alan ve hekimi tarafından hastanın düzenli olarak takibinin yapılması hayati öneme haiz olan aşağıda belirtilen hastalıklar için 30.06.2023 tarihine kadar sağlık raporlarının yenilenmesi gerekmekte olup bu tarih itibariyle eski raporlar geçersiz sayılacaktır.
Bilginize sunulur.

1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi
3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri
5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
8) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri
9) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar
10) 4.2.6 - Büyüme bozuklukları
11) 4.2.9 - Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri
12) 4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri
13) 4.2.1 - Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri