Üyelik

Aktif Üyelerimiz

İşverenlerimiz olan Akbank T.A.Ş., Aksigorta A.Ş. ve Aksandık'ta çalışmaya başlayan personel, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, işe başladığı tarih itibariyle doğrudan sandığımızın üyesi olur. Aktif üyelerimiz, sandığımıza tabi olarak çalıştıkları sürece Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer banka sandıklarının sigortalısı sayılmazlar.

Aktif üyelik, herhangi bir nedenle işten ayrılma veya çalışırken vefat halinde sona erer.

Diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışanlar ile bu kurumlardan malullük veya yaşlılık aylığı alanlar, işverenlerimiz bünyesinde çalışmaya başlasalar dahi sandığımızın hizmetlerinden yararlanamazlar.


İsteğe Bağlı Üyelerimiz

Sandık üyesi olarak en az 1080 gün çalışmış ve görevinden ayrılmış olanlar; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmamak, bu kurumlara isteğe bağlı prim ödememek ve bu kurumlardan malullük veya yaşlılılık aylığı almamak kaydıyla, isteğe bağlı olarak sandığımıza prim ödemek suretiyle üyelik ilişkilerini devam ettirebilirler.

Bunun için “İsteğe Bağlı Üyelik Talep Formu”nun doldurulup şahsen veya posta yoluyla gönderilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

İsteğe bağlı üyelik talepleri kabul edilenlere, yapmış oldukları başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere, üyeliklerinin başladığı yazılı olarak bildirilir.

İsteğe bağlı üyelik primleri”, prime esas aylık kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla üyemiz tarafından belirlenen kazanç tutarının %25’idir.

İsteğe bağlı üyelerimiz, prim ödedikleri süre boyunca sandığımızın sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Sandığımızdan emekli oldukları tarih itibariyle kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlarlar.

İsteğe bağlı üyelik; üyemiz tarafından prim ödenmeye son verildiğinin beyan edilmesi, başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışılmaya başlanması, buralardan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık alınması veya birbirini takip eden 3 ay üst üste prim ödenmemesi halinde sona erer.


Eski Üyelerimiz

Akbank T.A.Ş., Aksigorta A.Ş. ve Aksandık kadrosunda çalıştıktan sonra, emekli olmadan ayrılanlar eski üyelerimiz grubunu oluşturur. Aktif üyeliği sona erenlerin, sandıkta birikmiş olan primleri geri verilmez. Sandığımıza tabi olarak geçen sigortalılık süresi, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri ile birleştirilerek, emekli aylığına hak kazanılması ve aylık bağlanması sürecinde dikkate alınır. 

Eski üyelerimiz; sandığımıza tabi olarak geçen çalışma sürelerini, dolduracakları “Hizmet Bildirim Talep Formu” ile şahsen veya posta yoluyla başvurmak suretiyle temin edebilirler.


Emekli Üyelerimiz

Sandığımızdan, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanlar emekli üyelerimizdir. Emekli üyelerimizin, yaşamları boyunca aylıkları ödenir ve sağlık yardımları karşılanır.  


Hak Sahipleri

Sandığımızın aktif üyesinin veya sandığımızdan emekli aylığı alan üyemizin vefat etmesi halinde, kendisine ölüm aylığı bağlanan eş, çocuk, ana ve babalardır. Hak sahiplerinin aylıkları, emeklilik bölümünde detaylı bir şekilde açıklanan kurallar çerçevesinde ödenir.