Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Giriş:

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, yasal mevzuatın öngördüğü çerçevede ilgili kurumlarla paylaşılması veya aktarılması, devralınması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanabilen kişisel verilerin işlenmesinde; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere verileri işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, diğer taraftan verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” kapsamında düzenlenmiştir.

506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamında bir sosyal güvenlik kurumu olan Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı (Vakıf) olarak; Vakfımıza tabi olarak çalışmış ve çalışmakta olan üyelerimiz, Vakfımızdan veya Vakfımıza tabi olarak çalıştıktan sonra diğer sosyal güvenlik kurumlarından malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar ile bunların hak sahipleri, bakmakla yükümlüleri ve çalışanlarımız (Üyeler) olarak sizleri 6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak yükümlülüklerimiz ve “Veri Sahibi” olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Üyelerimize ait kişisel veriler; Vakfımızca, KVKK mevzuatında belirtilen kişisel verilerin işlenmesine yönelik genel ilkelere uygun olarak ve aşağıda belirtilen kapsamla sınırlı olmamak üzere;

 • Üyelerimize başta vakıf senedimiz olmak üzere 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer yasal sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen sosyal sigorta yardımlarının yapılabilmesi,
 • Koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Üyelerimize sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ya da yeni hizmetler sunulabilmesi için veri tabanının oluşturulması, analiz edilmesi, planlanması ve raporlanması,
 • Mahkemeler, İcra Daireleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi adli, idari ve Vakfımızı denetimle yetkili resmi mercilere bilgilendirme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ya da raporlama yapılması,
 • Üyelerimize, faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla iletişim bilgilerinin kaydedilmesi gibi Vakfımızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi ve Yöntemleri:

Kişisel verilerinizi; başta vakıf senedimiz olmak üzere yasal sosyal güvenlik mevzuatı ve tabi olduğumuz sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi; sözlü ve yazılı kişisel beyanlarınız veya dilekçeleriniz ile sizin tarafınızdan ya da ilginizin bulunduğu özel ya da kamu kişi, kurum veya kuruluşlardan basılı veya elektronik yöntemlerle toplamaktayız. Bu kapsamda kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kapsamla sınırlı olmamak üzere;

 • Üyelerimizden; kendileri, bakmakla yükümlüleri veya hak sahiplerinin sözlü ve yazılı beyanları, dilekçeleri, doldurmuş oldukları matbu formlar, vermiş oldukları kimlik, ikametgah ve iletişim bilgileri, elektronik posta iletileri, çağrı merkezimiz, www.aksandik.org internet sitemiz veya “Aksandık Bizimle” mobil uygulaması üzerinden iletmiş oldukları bilgi ve talepleri,
 • Çalışan üyelerimizin işverenleri olan Akbank T.A.Ş., Aksigorta A.Ş. ve Vakfımız tüzel kişiliği tarafından iletilen; kimlik, iletişim, ikamet, prim ödeme gün sayıları, aylık kazanç gibi bilgileri içeren bildirgeler, formlar, sağlık raporları,
 • Üyelerimizin Vakfımıza ait polikliniklerden ve laboratuvardan almış oldukları sağlık hizmetleri için tutulan tıbbi kayıtlar,
 • Üyelerimizin; hastane, eczane, görüntüleme merkezi, laboratuvar gibi sağlık hizmet sunucularından almış oldukları tedavi hizmetleri nedeniyle bu kurumlar tarafından Vakfımıza iletilen faturalar ile sağlık raporu, epikriz, tedavi bülteni, reçete, tahlil sonuçları, ameliyat raporları, reçete gibi tıbbi kayıt ve belgeler,
 • Üyelerimiz ile ilgili olarak, yazılı veya elektronik ortamlar üzerinden; kimlik bilgilerinin sorgulandığı T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sigortalılık kayıtları ile aylık veya gelir alma durumlarının sorgulandığı T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamındaki sosyal güvenlik kurumlarından temin edilen belgeler, gibi yöntemlerle topluyoruz.

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Amacı:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak aktarım amacıyla uyumlu ve ölçülü olacak şekilde fakat aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere;

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde Vakfımızdan bilgi ve belge isteme yetkisine sahip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Vergi Daireleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Emeklilik hizmetleri yönünden, 2829 sayılı yasa kapsamında birleştirilen hizmetler ile Vakfımızca ya da diğer kurumlarca aylık bağlanabilmesi amacıyla 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklarla,
 • Mahkemeler ve icra daireleri gibi adli kurumlarla,
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmet aldığımız iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları veya firmalarıyla,
 • Provizyon, tıbbi teşhis ve tedaviye dönük sağlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz sağlık hizmet sunucuları ve provizyon hizmetleri veren kurumlarla,
 • Vakfımızın faaliyetlerini ve yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi amacıyla kullandığımız bilgi teknolojileri programlarının tedariki yönünden hizmet aldığımız iş ortaklarımız ile aktüer firmalarıyla,
 • Sandığımızca yapılan sosyal sigorta yardımlarının ödenebilmesi için; tutar, banka adı/şubesi/hesap veya IBAN numarası gibi ödeme bilgileri, bu ödemelere aracılık eden bankalarla,
 • Sandığımıza tabi üyelerin istihdam edildiği Akbank T.A.Ş. ve Aksigorta A.Ş. gibi kişi ve kurumlarla paylaşmaktayız.

 

Kişisel Verilerin Saklanması:

Vakfımızın; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında bir sosyal güvenlik kurumu olması nedeniyle, üyelerimizin kendilerinin ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan haklarının tesis edilebilmesi amacıyla, kimlik bilgileri, prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları gibi sosyal sigorta yardımlarına müstahak olmak için gerekli bilgileri herhangi bir süre sınırı olmaksızın saklanmaktadır. Bunun dışında kalan kişisel veriler, 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  Vakfımızca işlenen kişisel verilere yalnızca sınırlı sayıda görevli vakıf çalışanının erişimi söz konusu olup,  bunların iş sözleşmeleri ile kendilerinden alınan taahhütnameler kapsamında sır saklama ve gizlilik yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

KVKK mevzuatı Kapsamında Haklarınız:

KVKK hükümleri uyarınca, Vakfımıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan haklarınızın tesis edilebilmesi amacıyla, kimlik bilgileri, prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları gibi sosyal sigorta yardımlarına müstahak olmak için gerekli bilgiler dışındaki kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kendiniz veya noter kanalıyla düzenlenmiş vekaletnameyle yetki vermiş olduğunuz kişiler tarafından kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle yazılı olarak;

 • Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok. No:17 Şişli İstanbul adresinde bulunan Vakıf Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla,
 • aksandik@aksandik.org mail adresimize,
 • PTT KEP uygulaması üzerinden akbanktasmensuplari@hs01.kep.tr adresimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler Vakfımız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.