Malullük Aylığı

Malullük Durumunun Tespiti

İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra, hastalığı sebebiyle sevk edildiği devlet veya üniversite hastanelerince düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarınca incelenmesi sonucu çalışma gücünün ez az %60'ını kaybettiği tespit edilen üyelerimiz malul sayılırlar.

Bununla birlikte, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce, çalışma gücünün %60'ını kaybettiği tespit edilenler malullük aylığından yararlanamazlar.

Malullük durumunun tespit edilebilmesi için, üyelerimizin;

 
- “Malullük Tespit Talep Formu”
- Erkek üyelerimiz için askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.
- Mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önceden alınmış olan raporlar, tıbbi belgeler ve epikrizlerin örneği
 

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla sandığımıza başvuruda bulunması gerekir.

Bu talep gereğince üyelerimiz, sağlık kurulu raporu düzenlenmesi amacıyla devlet veya üniversite hastanelerine sevk edilirler. Düzenlenen sağlık kurulu raporu ve ekleri malullük durumunun kararını vermek üzere SGK sağlık kuruluna gönderilir. SGK sağlık kurulu tarafından, üyemizin çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğine karar verilenler malul sayılır.

Hak Kazanma Koşulları

Malul olduğuna karar verilen üyelerimizden; 10 yıldan beri sigortalı olup toplam olarak en az 1800 veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul onlar için sigortalılık süresi aranmaksızın en az 1800 prim ödeme gün sayısı bulunanlara talepte bulunmaları halinde malullük aylığı bağlanır.


Aylık Başvurusu

Malullük aylığı bağlanabilmesi için üyelerimizin; görevlerinden ayrıldıktan sonra veya aylığa hak kazanmış olmak kaydıyla görevlerinden ayrılacakları ay içerisinde kayıtlarımıza girecek şekilde

 
- “Tahsis Talep Dilekçesi”
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Aylığın yatırılacağı münferiden üyemiz adına açılmış olan mevduat hesabına ait cüzdan fotokopisi,
- 5 adet vesikalık fotograf
 
ile birlikte şahsen veya posta yoluyla sandığımıza başvuruda bulunması gerekir. Dilekçelerin Sandığımıza geç gelmesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla, tahsis talep dilekçesinin öncelikle sandığımıza faks yoluyla gönderilmesi, asıllarının ise en kısa sürede ulaştırılması mümkündür. 

Aylığın Başlangıcı ve Ödenmesi

Malullük aylığı; malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihinin, tahsis talep tarihinden;

 
- Önce olması halinde tahsis talep tarihini,
- Sonra olması halinde ise rapor tarihini,
 
takip eden ayın 1. gününden itibaren başlar. Aylıklar, üyemizin Sandığımıza yazılı olarak beyan ettiği herhangi bir Akbank T.A.Ş. şubesindeki mevduat hesaplarına yatırılır. Şube ve mevduat hesap numarasının değişikliği için “Hesap Değişikliği Bildirim Formu” ve hesap cüzdan fotokopisi ile şahsen veya posta yoluyla sandığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

Malullük aylığı almakta olan üyelerimizin; sandığımızca resen yaptırılan veya SGK sağlık kurulunca verilen raporda yaptırılması öngörülen kontrol muayenesi sonucunda, malullük durumlarının ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde aylıkları kesilir. Bunun haricinde üyelerimizin;
 
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak 4/a (SSK) kapsamında veya 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki Vakfımız benzeri sandıklara tabi olarak çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının ödenmesine devam edilir.
     
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının ödenmesine davam edilir. Fakat, bu kapsamda 01.10.2008 – 29.02.2016 tarihleri arasında çalışması bulunanların aylıklarından Kanunla belirlenen oranda sosyal güvenlik destek primi kesilerek SGK’na yatırılır.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde, yaşlılık aylıklarının ödenmesi durdurulur. Bu kapsamdaki çalışmanın sona ermesi halinde, işten ayrıldıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylıklarının ödenmesine davam edilir.