Ölüm Aylığı

Hak Kazanma Koşulları

Vefat eden üyemizden dolayı hak sahipleri olan; eşi, çocukları, ana ve babasına aylık (dul, yetim maaşı) bağlanabilmesi için, üyenin ve hak sahiplerinin bazı koşulları taşımaları gerekmektedir.

a)  Üyeye İlişkin Koşullar

Vefat eden üyemizin;

-     Vakfımızdan yaşlılık veya malullük aylığı almakta olan emekli üyemiz,
-     En az 1800 prim ödeme gün sayısına veya her türlü borçlanmalar hariç en az 5 yıllık sigortalılık süresine ve toplam 900 prim ödeme gün sayısına sahip çalışan veya işten ayrılmış üyemiz

olması gerekmektedir.

 

b)  Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar

Eş: Üyenin ölüm tarihinde, Türk Medeni Kanunu’na uygun evlilik bağının bulunuyor olması gerekmektedir. Dul kalan eşin çalışması veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alıyor olması, ölen eşinden dolayı kendisine ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir.

Erkek Çocuklar: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan, bu kurumlardan malullük veya yaşlılık aylığı almayan erkek çocukların, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapıyorsa 20, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Erkek çocukların evlenmeleri, kendilerine aylık bağlanmasına engel değildir.

Kız Çocuklar: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan, bu kurumlardan malullük veya yaşlılık aylığı almayan kız çocukların, yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalmış olması gerekmektdir.

Malul Çocuklar: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan, bu kurumlardan malullük veya yaşlılık aylığı almayan kız ve erkek çocukların, çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedip malul olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Malul çocuklarda, yaş, öğrencilik veya bekar olma şartı aranmaz.

Ana ve Baba: Ana ve babanın; emekli olmaması, her türlü kazanç ve gelirden elde ettiği gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer hak sahiplerinden artan aylık hissesinin bulunması gerekmektedir.  


Aylık Başvurusu

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için her bir hak sahibinin;

-     “Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi”
-     Vukuatlı nüfus kayıt örneği
-     Kız ve erkek çocuklardan, diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerinin bulunmadığını gösteren belgeler
-     Erkek çocuklar için öğrencilik belgesi
-     Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
-     Aylığın yatırılacağı münferiden hak sahibi adına açılmış olan mevduat hesabına ait cüzdan fotokopisi,
-     5 adet vesikalık fotograf

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Sandığımıza başvuruda bulunması gerekir.

Aylığın Başlangıcı ve Ödenmesi

Hak sahiplerinin ölüm aylığı; üyemizin vefat tarihini, hak sahibi olma niteliğinin üyenin vefat tarihinden sonra kazanılması halinde ise bu tarihi takip eden ayın 1. gününden itibaren başlar. Aylıklar, üyemizin Sandığımıza yazılı olarak beyan ettiği herhangi bir Akbank T.A.Ş. şubesindeki mevduat hesaplarına yatırılır. Şube ve mevduat hesap numarasının değişikliği için “Hesap Değişikliği Bildirim Formu” ve hesap cüzdan fotokopisi ile şahsen veya posta yoluyla Sandığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.


Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

Eş: Dul eşin aylığı, evlenmesi halinde kesilir. Bu evliliğin, boşanma veya eşin ölümü nedeniyle sona ermesi halinde, aylık bağlanması için yeniden talepte bulunduğu tarihi takip eden ayın başından itibaren bağlanır.

Bununla birlikte, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen hak sahibi eşin aylığı kesilir ve ödenmiş olan aylıklar geri alınır.

Erkek Çocuklar: Erkek çocuğun aylığı; sigortalı olarak çalışması, yaşlılık veya malullük aylığı almaya başlaması veya 18 yaşını tamamlaması, orta öğrenimde ise 20 yaşını tamamlaması veya bu yaşa gelmeden mezun olması, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması veya bu yaşa gelmeden mezun olması halinde kesilir. Belirtilen yaş sınırlamaları içinde kalmak kaydıyla, çalıştığı işinden ayrılması veya yeniden öğrenci olması halinde aylığı bağlanır.

Kız Çocuklar: Kız çocuğun aylığı; sigortalı olarak çalışması, yaşlılık veya malullük aylığı almaya başlaması veya evlenmesi halinde kesilir. Çalıştığı işinden ayrılan, boşanan, dul kalan kız çocuğa yeniden aylık bağlanır.

Bununla birlikte, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen hak sahibi kız çocuğun aylığı kesilir ve ödenmiş olan aylıklar geri alınır.

Malul Çocuklar: Malul çocukların aylığı; sigortalı olarak çalışması, yaşlılık veya malullük aylığı almaya başlaması, malullük durumunun ortanda kalkması halinde kesilir.

Ana ve Baba: Ana ve babaların aylıkları, diğer hak sahibi eş ve çocuklardan dolayı artan hissenin kalmaması, her türlü kazanç ve gelirden elde ettiği gelirin asgari ücretin net tutarından daha fazla olması veya kendilerine gelir ve aylık bağlanması durumunda kesilir.